balony

Vyhodnocovaním štatistických údajov tvoríme mapy pohybov a zlepšovaním ergonómie zvyšujeme efektivitu

Distribúcia

Vytvorením ťahového systému riadenia dodávania tovaru od subdodávateľov sme zákazníkovi zvýšili pružnosť zmeny výrobného portfólia. Výrobné dávky subdodávateľov sú riadené výrobným podnikom čím sa zmenšujú nároky na počet dielov umiestených vo výrobnom procese (JIT). Zákazníkovi sme ušetrili skladový priestor a znížili výrobné náklady.

 • Skladovanie/supermarket

  • Udržiavanie optimálneho množstva zásob
  • Označovanie kanban kariet čiarovým kódom
  • Sledovanie aktuálnej pozície kariet v procese
  • Evidencia priority a sekvencie kanban kariet
  • Distribúcia tovaru podľa evidencie spotreby v systéme
 • Výkonnosť

  • Zníženie skladových zásob
  • Zníženia nákladov na nekvalitu
  • Sledovanie stavu skladu/supermarketu dodávateľa
  • Včasná informovanosť o pláne dodávaných/prijímaných tovarov
  • Plánovanie výroby a distribúcie tovaru
DHL
Whirlpool
Johnson Controls
Slovwood
Trim Leader
Embraco